รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มี.ค. 2564 17:09:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ SWC-W1
หลักทรัพย์
SWC
แหล่งข่าว
SWC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 22 มี.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SWC-W1
วันใช้สิทธิ                      : 08 เม.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 31 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 07 เม.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 1
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
http://www.sherwood.co.th/investor/news-and-presentation/set-news/#data
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน)
นักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่: 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
เบอร์โทรศัพท์: 0-2320-2288 ต่อ 335
E-mail address: sirirat@sherwood.co.th
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์
ตำแหน่ง                       : เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้