รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มี.ค. 2564 09:08:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (แก้ไขเพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
ที่ JTS/CS-008/2564

  19 มีนาคม 2564

เรื่อง  ชี้แจงเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ (แก้ไขเพิ่มเติม)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้มีหนังสือลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 มายัง บริษัท จัสมิน 
เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") โดยขอความร่วมมือให้บริษัทฯ
ชี้แจงเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ นั้น
บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวหรือสารสนเทศต่อ ตลท. 
เกี่ยวกับมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ที่อนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด จากบริษัท จัสมิน ซับมารีน
เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เท่านั้น
ทั้งนี้ ภายหลังจากการแจ้งข่าวและสารสนเทศข้างต้นต่อ ตลท. บริษัทฯ 
ไม่มีพัฒนาการที่สำคัญอื่นใดเพิ่มเติมอีก


  ขอแสดงความนับถือ
        บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายปลื้มใจ สินอากร )
                  ประธานกรรมการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้