รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มี.ค. 2564 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2564
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ปรีชา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 3.869% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.119% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 3.869% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.119% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.0212% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9935% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.0212% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.9935% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.0971% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9057% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0.0971% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.9057% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 3.25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 3.25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 76.2779% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------