รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 มี.ค. 2564 17:10:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์
UOBKH
แหล่งข่าว
UOBKH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
ที่ UOBKH 021/2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564

เรื่อง  ชี้แจงข่าวในสื่อ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เนื่องด้วยมีกระแสข่าวลือเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรื่อง การซื้อกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี 
เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
โดยมีบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งจะเข้าเทคโอเวอร์หุ้นทั้งหมด ราคาหุ้นละ 7.50 บาท โดยเป็นการทำ backdoor
listing ตามที่ปรากฏเป็นข่าว และล่าสุดทันหุ้นได้แจ้งข่าวแล้วว่าไม่ได้มีส่วนในการเสนอข่าวดังกล่าว
บริษัทฯ ขอปฏิเสธว่าข่าวการเข้าซื้อกิจการตามที่ปรากฏดังกล่าวไม่เป็นความจริง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

          
       ขอแสดงความนับถือ

          บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                    นางสาวศรีสุนันท์ คงตระกูลพิทักษ์
                            ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายพิรหัชฐ์ อู่ทรัพย์สิน )
                  เลขานุการบริษัท
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้