รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มี.ค. 2564 12:31:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์
TQM
แหล่งข่าว
TQM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ขอชี้แจงข้อเท็จจริง
รายละเอียด                     :
ตามที่มีข่าวปรากฎในหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 
เรื่องเกี่ยวกับการจะเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นบริษัท ทีคิวอาร์ จำกัด (มหาชน) ผ่านกลุ่มพรรณนิภา
ดังเป็นข่าวแล้วนั้น

  บริษัทฯ 
ขอเรียนชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าการทำรายการใดๆที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบปฏิบัติที่มีข้อ
กำหนดชัดเจนของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นั้น
บริษัทฯได้ยึดถือเป็นนโยบายและปฏิบัติด้วยดีมาโดยตลอด ส่วนการเข้าลงทุนใน TQR นั้น
ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนเรื่องจำนวนหุ้นที่จะลงทุน
เมื่อได้ข้อสรุปจากการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บริษัทจะดำเนินการนำเรื่องเข้าขอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางนภัสนันท์ พรรณนิภา )
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้