รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มี.ค. 2564 08:55:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเพิ่มงบประมาณการลงทุนโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        วันที่ 15 มีนาคม 2564  
แจ้งการเพิ่มงบประมาณการลงทุนโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค
ที่ 51/2564/008  
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้ประกาศการร่วมทุนกับบริษัท ดุสิตธานี จำกัด 
(มหาชน) ("DTC") ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed Use Project)
ซึ่งประกอบด้วยโครงการศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม และที่พักอาศัย ภายใต้ชื่อโครงการดุสิต เซ็นทรัล
พาร์ค ("DCP")
ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยอนุมัติไว้โดยเป็นเงินลงทุนในส่วนของบริษัทฯ จำนวน
17,393 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลท.")
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 นั้น
เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับโครงการ 
รวมถึงการใช้ศักยภาพของที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค
สำหรับส่วนการลงทุนของบริษัทฯ จำนวน 3,751 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากงบประมาณการลงทุนเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจำนวน 17,393 ล้านบาท
คิดเป็นงบประมาณการลงทุนใหม่สำหรับส่วนของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 21,144 ล้านบาท
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
และจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
โดยเป็นการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขในการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ DTC
มีข้อสรุปที่ชัดเจนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ DTC
รายละเอียดการพัฒนาเพิ่มเติมในแต่ละโครงการสรุปได้ดังนี้
โครงการ  รายละเอียดการพัฒนาเพิ่มเติม  คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ศูนย์การค้า  -  การปรับรูปแบบและการจัดพื้นที่ค้าปลีก
ในรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า
-  การปรับเพิ่มความต้องการและมาตรฐาน
ในการก่อสร้างและความปลอดภัยให้สูงขึ้น
  ไตรมาสที่ 3 ปี 2567
อาคารสำนักงาน  -  การเพิ่ม Roof Top Bar และ Meeting Facilities 
เพื่อเป็นจุดขายใหม่ให้กับโครงการอาคารสำนักงาน
-  การปรับเพิ่มความต้องการและมาตรฐานการก่อสร้างและความปลอดภัยให้สูงขึ้น
  ไตรมาสที่ 1 ปี 2567
โรงแรม  -  การปรับเพิ่มจำนวนห้องพัก และพื้นที่ก่อสร้าง Gross Floor Area ("GFA")
-  การออกแบบห้องพักขนาดใหญ่ให้มีความเป็นส่วนตัวสูงสำหรับผู้เข้าพัก
-  การปรับปรุงเพื่อให้ห้องพักทุกห้องสามารถมองเห็นวิวสวนลุมพินี
  ไตรมาสที่ 3 ปี 2566
ที่พักอาศัย  -  การปรับเพิ่มพื้นที่ก่อสร้าง GFA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สูงขึ้น
-  การปรับตำแหน่งของแบรนด์ให้เป็นระดับ Super Luxury เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
  ไตรมาสที่ 4 ปี 2567

ทั้งนี้ งบประมาณการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของบริษัทฯ 
ดังกล่าวไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่
31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้