รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มี.ค. 2564 08:15:00
หัวข้อข่าว
16 มีนาคม 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ GL
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนกรณีเปิดซื้อขายชั่วคราว
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL)
วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์            : 16 มี.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ GL ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่า GL 
จะนำส่งงบการเงินครบถ้วน
______________________________________________________________________