รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มี.ค. 2564 08:11:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค. 2564
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2021
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ม.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
16 มีนาคม 2564


เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน ปี 2563/2564
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") สำหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2564
ซึ่งเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ในไตรมาส 2 ปี 2563/2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 58.98 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2562/2563 
ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 82.60 ล้านบาท เป็นจำนวน 23.62 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 28.60
โดยการลดลงของรายได้เป็นผลมาจากความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีการปรับตัวลดลงจากผลกระทบของการแพ
ร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีการชะลอการสั่งซื้อ
เลื่อนระยะเวลาการรับมอบสินค้า ตลอดจนมีการหยุดดำเนินการผลิตชั่วคราว
ประกอบกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเป็นสินค้าทุน ในช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
โอกาสที่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทจะมีการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต จึงเป็นไปได้ยากมาก
ซึ่งก็ส่งผลให้รายได้สำหรับงวด 6 เดือน ปี 2563/2564 ปรับลดลงด้วย โดยลดลง 79.08 ล้านบาท หรือร้อยละ
42.56 เป็น 106.73 ล้านบาท จาก 185.81 ล้านบาท ในปี 2562/2563
จากการปรับตัวลดลงของรายได้ที่ค่อนข้างมากในไตรมาสที่ 2 
ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่
และการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาท จึงทำให้ในไตรมาส 2 ปี 2563/2564
กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเท่ากับ 3.20 ล้านบาท ลดลงจากกำไร 6.37 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี
2562/2563 เท่ากับ 9.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 150.24 และส่งผลให้รอบ 6 เดือนของปี 2563/2564
กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเท่ากับ 5.56 ล้านบาท ลดลงจากกำไร 13.38 ล้านบาท ในปี 2562/2563
เท่ากับ 18.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 141.55
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้พยายามปรับตัวโดยการลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายหลายรายการลง
แต่ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ความต้องการในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทยังไม่เพิ่มขึ้น
ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมกับรายจ่ายคงที่ได้
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือ(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้