รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 มี.ค. 2564 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2564
หลักทรัพย์
MPG
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นางสาว พรรณนี แซ่จ๋าว
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 7.5496% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 11.5325% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.5496% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 11.5325% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 6.5831% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 6.5831% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาง ทยา ทีปสุวรรณ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 6.5831% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 6.5831% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 6.5831% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 6.5831% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการเริ่มต้น Concert Party หุ้นของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย ธิบดี มังคะลี นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา 
ซึ่งเป็นการเริ่มต้น Concert Party เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564
จำนวนหลักทรัพย์ที่เริ่มต้น Concert Party คิดเป็น 22.13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการเริ่มต้น Concert Party คิดเป็น 22.13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่เริ่มต้น Concert Party ของกลุ่มคิดเป็น 22.13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการเริ่มต้น Concert Party ของกลุ่มคิดเป็น 22.13% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------