รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 มี.ค. 2564 18:05:00
หัวข้อข่าว
การส่งข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญประจำปี 2564 ของผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 10 มี.ค. 2564
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 24 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 23 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - เรื่องที่ 1  พิจารณารับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
เรื่องที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2563
เรื่องที่ 3  พิจารณารับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563
เรื่องที่ 4  พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผล และการลดเงินทุนของกองทุนรวม ประจำปี 2563
เรื่องที่ 5  พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
เรื่องที่ 6  หลักเกณฑ์และช่องทางการให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หมายเหตุ                      :
1.   เนื่องจากเป็นการประชุมเพื่อรายงานให้ผู้ถือหน่วยทราบ
จึงจัดส่งข้อมูลเพื่อรับทราบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการจัดประชุม AGM
2.   ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2564
โดยนำส่งมาที่ E-mail: +KKPAMPropertyInvestment@kkpfg.com
ทางไปรษณีย์:  
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
      ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
    252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
    กรุงเทพมหานคร 10310
ทั้งนี้บริษัทจัดการจะสรุปประเด็นสำคัญและเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯภายในวันที่ 25
พฤษภาคม 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้