รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 มี.ค. 2564 17:00:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์
JKN
แหล่งข่าว
JKN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 ขอให้บริษัท เจเคเอ็น   
โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
ชี้แจงข้อเท็จจริงจากข่าวที่ปรากฎตามสื่อต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ
ขอชี้แจงรายละเอียดตามหัวข้อข่าวที่ปรากฎ ดังนี้

1.  'JKN' เปิดตัวผลิตภัณฑ์ 'กัญชงแท้' รายแรกของไทย เตรียมขายกระหน่ำ! ผ่านสื่อ New Normal
บริษัทฯ ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ("ดีโอดี") เมื่อวันที่ 
3 มีนาคม 2564
ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทอาหารเสริมและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากกัญชงให้กั
บบริษัทฯ โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการหารือในการวิจัยพัฒนาสินค้าร่วมกัน ทั้งนี้ ดีโอดีเป็น 1 ใน 7
รายที่ได้รับใบอนุญาตในการนำเมล็ดกัญชงจากสหรัฐอเมริกามาปลูกในเมืองไทย
และเมื่อทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ("อย.")
ออกใบอนุญาตให้นำกัญชงไปค้นคว้าวิจัยเพื่อสกัดสารกัญชงออกมาใช้เป็นส่วนประกอบของสินค้าได้แล้ว
ดีโอดีจึงจะนำมาพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ ต่อไป ซึ่งคาดว่าบริษัทฯ
จะสามารถเริ่มวางจำหน่ายสินค้าได้ในช่วงประมาณ          ไตรมาสที่ 4/2564 ผ่านสื่อโทรทัศน์
สื่อออนไลน์ และสามารถสั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน

2.  งานเข้า! "นิว 18" กสทช.สอบให้ JKN เช่า 24 ชม. หากละเมิดโทษถึงพักใบอนุญาต
บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่และให้ข่าวดังกล่าว 
ซึ่งข่าวที่มีการนำเสนอดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น กล่าวคือ บริษัทฯ
ไม่ได้เข้าทำสัญญาเพื่อเช่าเวลาตลอด 24 ชั่วโมง แต่เป็นการเข้าทำสัญญาระยะสั้น กับบริษัท ดีเอ็น
บรอดคาสท์ จำกัด ("ดีเอ็น") ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ
ช่อง นิว 18 ใบอนุญาตเลขที่ B1-S20031-0020-57 ("ใบอนุญาต") ที่ออกโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ("สำนักงาน กสทช.") ในลักษณะการเช่าเวลาไม่เกินร้อยละ 40
และร่วมผลิตรายการ ซึ่งเป็นการดำเนินการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน กสทช.
ทุกประการ

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ )
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้