รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 มี.ค. 2564 21:19:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (แก้ไขข้อมูล)
หลักทรัพย์
BEAUTY
แหล่งข่าว
BEAUTY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      


ลาออก                       
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : ธิติพัทธ์
นามสกุล                       : วงษ์ศรีเผือก
วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง               : 05 มี.ค. 2564
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : ธิติพัทธ์
นามสกุล                       : วงษ์ศรีเผือก
วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง               : 05 มี.ค. 2564
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รักษาการ)
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : เนตรนภา
นามสกุล (แก้ไข)                   : แซ่ลิ่ม
วันที่แต่งตั้ง                     : 05 มี.ค. 2564
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี             : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (รักษาการ)
คำนำหน้าชื่อ                     : นางสาว
ชื่อ                         : เนตรนภา
นามสกุล (แก้ไข)                   : แซ่ลิ่ม
วันที่แต่งตั้ง                     : 05 มี.ค. 2564
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้