รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 มี.ค. 2564 08:29:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประกาศการจ่ายเงินปันผลปี 2563 และอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มวาระการประชุม เปลี่ยนวันประชุมผู้ถือหุ้นและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล)
หลักทรัพย์
CKP
แหล่งข่าว
CKP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 04 มี.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)               : 22 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) (แก้ไข)             : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 18 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 17 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องสุพรรณิการ์ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร 
 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 04 มี.ค. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 29 เม.ย. 2564
 (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) (แก้ไข)           : 28 เม.ย. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.035
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล (แก้ไข)                : 20 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้