รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 มี.ค. 2564 08:13:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CIG เริ่มซื้อขายวันที่ 5 มีนาคม 2564
หลักทรัพย์
CIG
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CIG)
ทุนเดิม (บาท)                    : 432,393,391.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 864,786,782
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,900
ทุนใหม่ (บาท)                    : 432,394,341.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 864,788,682
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (CIG-W8) จำนวน 1,900 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,900 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันใช้สิทธิ                      : 12 ก.พ. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 05 มี.ค. 2564
______________________________________________________________________