รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 มี.ค. 2564 18:40:00
หัวข้อข่าว
การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2564 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย ("SSTRT")
หลักทรัพย์
SSTRT
แหล่งข่าว
SSTRT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ประเภทการประชุม                   : สามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 03 มี.ค. 2564
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 17 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 16 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 
1  รับทราบประเด็นคำถามคำตอบจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยทรัสต์จากการจัดส่งเอกสารแทนการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563
วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานของกองทรัสต์สำหรับปี 2563
วาระที่ 3  รับทราบรายงานงบการเงินของกองทรัสต์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4  รับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563
วาระที่ 5  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564
วาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ                      :
3.  บริษัทจะส่งข้อมูลทางไปรษณีย์ พร้อมกับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ให้แก่    
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามรายชื่อที่ได้ดำเนินการกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วัน Record Date
และจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของกองทรัสต์ฯ (www.sstrm.co.th)
 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีรายชื่อ ณ วัน Record Date สามารถส่งข้อซักถามต่างๆ 
โดยแจ้ง ชื่อ - นามสกุล หมายเลขติดต่อ พร้อมคำถามผ่านทาง www.sstrm.co.th หรือ Email Address
ของผู้จัดการกองทรัสต์ info@sstrm.co.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
โทร. 02-318-5514-5 ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 เมษายน 2564
และกองทรัสต์จะรวบรวมและสรุปข้อซักถามพร้อมคำชี้แจง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
เพื่อเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของตลาดหลักทรัยพ์แห่งประเทศไทยต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้