รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2564 19:56:00
หัวข้อข่าว
แจ้งงดจ่ายปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หลักทรัพย์
MNRF
แหล่งข่าว
MNRF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 02 มี.ค. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
วันที่ 2 มีนาคม 2564

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ กทร.สอส. 030/2564 เรื่อง แจ้งงดจ่ายปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์
 สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ ("กองทุนรวม")
ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 7/2564 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564
มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
เนื่องจากกองทุนรวมขาดทุนจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สาเหตุจากอัตราการเช่าพักและค่าเช่าที่ลดลง
กองทุนจึงพิจารณางดจ่ายเงินปันผลในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ดี ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563
ที่ผ่านมากองทุนรวมได้ปันผลกำไรให้กับผู้ถือหน่วยแล้ว 0.1200 บาทต่อหน่วย
    
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยทั่วกัน


            ขอแสดงความนับถือ              (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
               ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 0-2649-2000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้