รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2564 19:31:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการลดทุนและจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 15 และวันปิดสมุดทะเบียนโอนหน่วยลงทุน ABPIF
หลักทรัพย์
ABPIF
แหล่งข่าว
ABPIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 02 มี.ค. 2564
มูลค่าหน่วยที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)             : 0.5400
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้ก่อนการลดทุน(บาทต่อหน่วย)        : 3.124
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้หลังการลดทุน(บาทต่อหน่วย)        : 2.584
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคื       : 17 มี.ค. 2564
นจากการลดเงินทุน
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ       : 15 มี.ค. 2564
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย        : 26 มี.ค. 2564
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 02 มี.ค. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล            : 17 มี.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 15 มี.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.0526
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 3.124
วันที่จ่ายปันผล                    : 26 มี.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้