รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2564 18:42:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ JMT-W2 ครั้งที่ 10
หลักทรัพย์
JMT
แหล่งข่าว
JMT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 02 มี.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : JMT-W2
วันใช้สิทธิ                      : 31 มี.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 16 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 มี.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 18.62187
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.02031
วิธีการใช้สิทธิ                     : https://www.jmtnetwork.co.th/index.php/Investor
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              :  ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
187 อาคารเจมาร์ท ชั้น 7 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขต
สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
 โทรศัพท์ 0-2308-8152, 0-2308-8197  โทรสาร  0-2308-
8068
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายวงศกร กิตติตระกูลกาล
ตำแหน่ง                       : เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้