รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2564 18:40:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ RWI-W2
หลักทรัพย์
RWI
แหล่งข่าว
RWI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 02 มี.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : RWI-W2
วันใช้สิทธิ                      : 15 มี.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 08 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 12 มี.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 1.50
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : http://www.rwi.co.th
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : คุณฐานพันธ์ ทรัพย์สาคร
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวนงนุช คำไชยเทพ
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้