รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2564 17:29:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ AKR-W1
หลักทรัพย์
AKR
แหล่งข่าว
AKR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 02 มี.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AKR-W1
วันใช้สิทธิ                      : 28 พ.ค. 2564
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 07 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 28 พ.ค. 2564
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 05 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 28 พ.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 13 พ.ค. 2564 ถึงวันที่ 27 พ.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 1
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 29 พ.ค. 2564
วิธีการใช้สิทธิ                     : https://www.irplus.in.th/Listed/AKR/warrants.asp
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ.เอกรัฐวิศวกรรม
เลขที่ 9/291 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนรามคำแหง
แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-719-8777 ต่อ 102
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายดนุชา น้อยใจบุญ
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้