รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2564 17:08:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนวิธีการประชุมผู้ถือหุ้นและสถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซีไอเอ็มบีไทย สกญ. 032/2564

วันที่ 2 มีนาคม 2564

เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนวิธีการประชุมผู้ถือหุ้นและสถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 
2564

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ซีไอเอ็มบีไทย" หรือ "ธนาคาร") 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 27 ประจำปี 2564         ("ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น") ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน
2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
โดยธนาคารจะทำการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากห้องออดิทอเรียม ชั้น 9
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 นั้น

เนื่องจากได้ปรากฎต่อธนาคารภายหลังจากนั้นว่ารัฐบาลได้ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18)
ผ่อนคลายให้บางสถานที่สามารถดำเนินการทำกิจกรรมการบางอย่างได้ โดยหนึ่งในมาตรการผ่อนคลายครั้งนี้
ได้อนุญาตให้ห้องประชุมในโรงแรมสามารถเปิดดำเนินการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ในจำนวนที่เพิ่มขึ้น
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร จึงได้พิจารณาและเห็นควรอนุมัติ
ตามอำนาจอนุมัติที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้เปลี่ยนวิธีการประชุมผู้ถือหุ้นและสถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
จากเดิม    จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 ธนาคาร 
ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
เปลี่ยนเป็น   จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  
              ขอแสดงความนับถือ

                  (นางปฏิมา จำปาสุต)
                                 เลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้