รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2564 17:00:00
หัวข้อข่าว
DELT13C2104A ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 3 มีนาคม 2564
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับ DW ส่วนเพิ่ม
ชื่อ DW                       : DELT13C2104A
จำนวนหน่วยเดิม (หน่วย)                : 318,000,000
จำนวนหน่วยที่เพิ่ม (หน่วย)                : 99,000,000
รวมจำนวนหน่วย (หน่วย)                : 417,000,000
การเสนอขาย                     : ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
สินทรัพย์อ้างอิง                    : บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 (DELTA)
อายุ DW                       :
  วันที่ 03 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 16 เม.ย. 2564
ประเภท DW                     : สิทธิในการซื้อ (Call warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
อัตราการใช้สิทธิ(DW : หุ้นอ้างอิง)            : 360:1
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 950.00
ราคาอ้างอิง                     : ราคาปิด DELTA ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย (วันที่ 8 เม.ย.
 2564)
ราคาอ้างอิง                     : ราคาปิด DELTA ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย (วันที่ 8 เม.ย.
 2564)
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 03 มี.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข และสาระสำคัญของ DELT13C2104A ได้จากสรุปข้อสนเทศของ 
DELT13C2104A ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART) วันที่ 4 ม.ค. 2564
______________________________________________________________________