รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2564 17:00:00
หัวข้อข่าว
STA13C2106B ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 3 มีนาคม 2564
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับ DW ส่วนเพิ่ม
ชื่อ DW                       : STA13C2106B
จำนวนหน่วยเดิม (หน่วย)                : 120,000,000
จำนวนหน่วยที่เพิ่ม (หน่วย)                : 99,000,000
รวมจำนวนหน่วย (หน่วย)                : 219,000,000
การเสนอขาย                     : ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
สินทรัพย์อ้างอิง                    : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (STA)
อายุ DW                       :
  วันที่ 03 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 21 มิ.ย. 2564
ประเภท DW                     : สิทธิในการซื้อ (Call warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
อัตราการใช้สิทธิ(DW : หุ้นอ้างอิง)            : 11:1
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 63.75
ราคาอ้างอิง                     : ราคาปิด STA ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย (วันที่ 16 มิ.ย. 
2564)
ราคาอ้างอิง                     : ราคาปิด STA ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย (วันที่ 16 มิ.ย. 
2564)
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 03 มี.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข และสาระสำคัญของ STA13C2106B ได้จากสรุปข้อสนเทศของ 
STA13C2106B ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART) วันที่ 22 ก.พ. 2564
______________________________________________________________________