รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2564 17:00:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : HSI28P2104C เริ่มซื้อขายวันที่ 3 มีนาคม 2564
หลักทรัพย์
HSI28P2104C
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                      : บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (MACQ)
ชื่อย่อ DW                      : HSI28P2104C
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา Hang Seng Index 
ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน 2564
ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น C
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 03 มี.ค. 2564
จำนวนหน่วย DW (หน่วย)                : 98,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง                    : ดัชนีราคา Hang Seng Index (HSI)
ราคา DW (บาท/หน่วย)                 : 1.00
มูลค่า DW (บาท)                   : 98,000,000.00
ตัวคูณดัชนี (ดอลลาร์ฮ่องกง : จุดของดัชนี)        : 0.00026
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 29,800.00
ดัชนีที่ใช้ชำระราคา                  : 
ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้า
ย (Final Settlement Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี Hang Seng Index Series ID HSI Futures April
2021 ที่ประกาศโดย Hong Kong Futures Exchange Limited
ประเภท DW                     : สิทธิในการขาย (Put warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
วันที่ต้องรายงานการกระจาย               : 06 พ.ค. 2564
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 29 เม.ย. 2564
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 30 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 06 พ.ค. 2564
วันครบกำหนดอายุ                   : 06 พ.ค. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 06 พ.ค. 2564
วันที่พ้นสภาพ                     : 07 พ.ค. 2564
ผู้ดูแลสภาพคล่อง                    : บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี แคปปิตอล (สิงคโปร์) พีทีอี
 จำกัด (MCSSPL)
เงื่อนไขในการทำ Settlement              : Cash settlement
URL ข้อมูลราคาดัชนี                  : Futures Price: www.thaidw.com
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________