รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2564 13:24:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เรื่องการอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563, การงดจ่ายเงินปัน และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไขชื่อผู้สอบบัญชี)
หลักทรัพย์
ALT
แหล่งข่าว
ALT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 10 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องแคนนา โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพ เลขที่ 9/9 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเหตุ                      :
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563
วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4  พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสําหรับ
ผลประกอบการปี 2563
วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2564
วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ3.
วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
วาระที่ 12  พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว 
ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
พ.ศ. 2555 (เป็นไปตามประกาศ กสทช.)
วาระที่ 13  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการให
ม่อีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต, นายพนิต ภู่จินดา
และนายจิรศิลป์ จยาวรรณ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้