รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2564 12:36:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เกี่ยวกับการกำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
WHA
แหล่งข่าว
WHA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป 
ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 10 พ.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 07 พ.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.0635
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.10
วันที่จ่ายปันผล                    : 25 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 จำนวน 5 คน
โดยเสนอให้แต่งตั้งตั้งกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 2 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง คือ
1)  นางอัญชลี  ชวนิชย์  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2)  พลโท ดร. ปรัชญา  เฉลิมวัฒน์  กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
สำหรับกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีก 3 ท่าน เสนอให้แต่งตั้งตั้งกรรมการอิสระท่านใหม่ 3 
ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้
1)  นายจักรกฤศฏิ์   พาราพันธกุล  กรรมการอิสระ
2)  ศ.ดร.กำพล   ปัญญาโกเมศ  กรรมการอิสระ
3)  ดร.อนุชิต  อนุชิตานุกูล  กรรมการอิสระ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้