รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2564 09:33:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ SHREIT กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
หลักทรัพย์
SHREIT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก 
ฮอสพิทอลลิตี้ (SHREIT)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 02 มี.ค. 2564
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 03 มี.ค. 2564
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 03 มี.ค. 2564
เหตุผล                       :
ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. 
อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
______________________________________________________________________