รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2564 09:05:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 (Record Date) และวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5
หลักทรัพย์
CGD
แหล่งข่าว
CGD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 03 ธ.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 18 ม.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 21 ธ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 18 ธ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - การเพิ่มทุน
 - การลดทุนเรียกชำระแล้ว
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par)
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องบอลรูม (Ballroom) โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ 
ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
จัดประชุมเรียบร้อยแล้ว
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัท แลนด์มาร์ค 
โฮลดิ้งส์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมด)
ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด และ บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด
ให้กับบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัท แลนด์มาร์ค 
โฮลดิ้งส์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมด)
ขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท วอเตอร์ฟร้อนท์ โฮเต็ล จำกัด และ บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด
ให้กับบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 03 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,653,225,590
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,653,225,590
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.61
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,653,225,590
หมายเหตุ                      :
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 จำนวนไม่เกิน 
1,653,225,590 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.61 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
______________________________________________________________________

การลดทุนชำระ                    

เรื่อง                        : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 03 ธ.ค. 2563
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น)           : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น)          : 0.61
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 03 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 3,305,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 3,305,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 2,479,000,000
   %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                : 24.89
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 826,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                 : 8.29
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 03 ธ.ค. 2563
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 1,653,225,590
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 1,653,225,590
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 5 : 1
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส        : 09 เม.ย. 2564
ำคัญแสดงสิทธิ (Record date) (เพิ่มเติม)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ         : 08 เม.ย. 2564
(เพิ่มเติม)
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : CGD-W5
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่
 5
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 5 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 1.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  2 ปี
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 
ได้มีมติอนุมัติ
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5"
หรือ "CGD-W5") จำนวนไม่เกิน 1,653,225,590 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยไม่คิดมูลค่าในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาท
(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้
ภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการลดทุนโดยลดมูลค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะเป็นหุ้นละ 0.61 บาท)
ในการนี้ 
ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิคร
ั้งที่ 5 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 และกำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 ในวันที่ 23 เมษายน 2564
โดยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 จะครบกำหนดอายุในวันที่ 22 เมษายน 2566
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้