รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2564 09:04:00
หัวข้อข่าว
ตลท. ขึ้น "SP" หลักทรัพย์ POST ซึ่งอาจเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
หลักทรัพย์
POST
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) (POST)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 02 มี.ค. 2564
เหตุผล                       :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างพิจารณาว่าบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
 โดยจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการหรือภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564
หมายเหตุ                      :
POST เป็นหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" เนื่องจากมีส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว
______________________________________________________________________