รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2564 09:02:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลด SP หลักทรัพย์ NMG วันที่ 3 มี.ค. 64 แต่ยังคงเครื่องหมาย C
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG)
ปลดเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 03 มี.ค. 2564
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
เผยแพร่งบการเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีที่กำหนดครบถ้วนแล้ว
หมายเหตุ                      :
-  ตลาดหลักทรัพย์ได้ขึ้น SP หลักทรัพย์ของ NMG ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา 
กรณีไม่ส่งงบการเงินประจำปี 2561 งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 - 3 ปี 2562 งบการเงินประจำปี 2562 และ
งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 - 3 ปี 2563 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด บัดนี้ NMG
ได้นำส่งงบการเงินดังกล่าวพร้อมทั้งนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 แล้วอย่างไรก็ตาม
เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเวลาศึกษาข้อมูลงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และคำชี้แจงของบริษัท
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปลดเครื่องหมาย SP และให้หลักทรัพย์ NMG เริ่มทำการซื้อขายวันที่ 3 มีนาคม 2564

-  NMG มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ดังนั้น 
หลักทรัพย์ของบริษัทที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C ยังต้องซื้อขายด้วยบัญชี Cash Balance
(คือสมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น)
ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้

-   ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ NMG ไม่มีราคาสูงสุดและต่ำสุด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 
2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 3 มีนาคม 2564
ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor)
นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ NMG แล้ว
ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor)
ของหลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ
______________________________________________________________________