รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2564 08:55:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดจ่ายเงนปันผลประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2564
หลักทรัพย์
DTCI
แหล่งข่าว
DTCI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 มี.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 08 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 15 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
สถานที่ประชุม                     : 
5.ที่ประชุมมีมติให้บริษัทฯจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของโรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 มี.ค. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 16 มี.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 15 มี.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.40
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 05 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
2.ที่ประชุมมีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญปี 2564 
พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบห้าสตางค์)
เป็นเงิน 4,000,000 บาท ( สี่ล้านบาทถ้วน ) โดยจ่ายจากกำไรสะสม โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้