รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2564 08:03:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลของ GL ด้วยความระมัดระวังรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน กรณี GL ไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 63 ในช่วงระหว่างเปิดซื้อขายชั่วคราว
หลักทรัพย์
GL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL)
คำอธิบายรายการ                   :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลของ GL ด้วยความระมัดระวังรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน 
เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดซื้อขายชั่วคราวหลักทรัพย์ของ GL ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 -
16 มีนาคม 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่ขึ้นเครื่องหมาย SP กรณีที่ GL ไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
______________________________________________________________________