รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2564 08:02:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย NP หลักทรัพย์ของ GL กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 02 มี.ค. 2564
เหตุผล                       :
กรรมการตรวจสอบไม่ครบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
หมายเหตุ                      :
ตามที่บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL) ได้แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน มีผลตั้งแต่วันที่ 
29 พฤศจิกายน 2563 นั้น (รายละเอียดปรากฎตามข่าว GL วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)

GL ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย "NP" (Notice Pending) หลักทรัพย์ของ GL ตั้งแต่วันที่ครบกำหนด 3
เดือน นับแต่วันที่ GL มีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน

อนึ่ง หากภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 GL ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
 จะขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ GL ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
______________________________________________________________________