รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2564 07:45:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SPCG เริ่มซื้อขายวันที่ 3 มีนาคม 2564
หลักทรัพย์
SPCG
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (SPCG)
ทุนเดิม (บาท)                    : 973,990,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 973,990,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 81,800,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,055,790,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,055,790,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : บุคคลเฉพาะเจาะจง 1 ราย คือ บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป 
จำกัด
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 22.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 22 ก.พ. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 03 มี.ค. 2564
______________________________________________________________________