รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มี.ค. 2564 20:43:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมทั้งการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 มี.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 15 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 12 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ เลขที่ 200 หมู่ 4 
ชั้น 9 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
หมายเหตุ                      :
ที่ JTS/CS-006/2564

  1 มีนาคม 2564

เรื่อง  แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รวมทั้งการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติดังนี้

1.  เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

2.  เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563

3.  เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมา
ย เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน) แล้ว โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน
70,645,730.00 บาท และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563
เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

4.  เห็นควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
รายใดรายหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564
  1.  นายวัชรินทร์  ภัสรพงษ์กุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  6660  
    (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2563 รวม 1 ปี)
  2.  นายศุภชัย  ปัญญาวัฒโน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3930  
    (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2557-2558 รวม 2 ปี)
  3.  นายณัฐวุฒิ  สันติเพ็ชร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  5730
    (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงิน
ไม่เกิน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

5.  เห็นควรให้ ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ สูทกวาทิน นางนิตย์ วิเสสพันธุ์ และนายสมบุญ พัชรโสภาคย์ 
ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2564 และเสนอให้ทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้ามาเป็นกรรมการและดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป สำหรับค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2564
จำนวนไม่เกิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเช่นเดียวกัน

6.  อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2563 ณ เลขที่ 200 หมู่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2564
  วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
  วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดำเนินงานประจำปี 2563
  วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564
วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564
  วาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7.  อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (วัน Record 
Date) ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564
  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารประกอบ
การประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.jts.co.th) ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ขอแสดงความนับถือ
  บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 มี.ค. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้