รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มี.ค. 2564 20:13:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
หลักทรัพย์
CPNCG
แหล่งข่าว
CPNCG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11- 640065                1 มีนาคม 2564


เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2564
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN      คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)
ขอแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่  ชื่อ - สกุล  จำนวนหน่วย  คิดเป็น %
1  บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)      106,660,000   25.00
2  บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)       18,209,000   4.27
3  บริษัทแอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)       16,950,000   3.97
4  ธนาคารออมสิน       14,953,000   3.50
5  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)       13,246,000   3.10
6  บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)        7,795,000   1.83
7  บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)       7,447,000   1.75
8  บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)       6,548,400   1.53
9  บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  5,540,800   1.30
10  นางนุชรา วยากรณ์วิจิตร  4,218,000   0.99
        


  ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


                   (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
                      Executive Director
   กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้