รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มี.ค. 2564 19:42:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
LANNA
แหล่งข่าว
LANNA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 มี.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 19 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 15 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล 
แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
(1)  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
(2)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563
(3)  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31
            ธันวาคม 2563
(4)  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
(5)  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(6)  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(7)  พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
(8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 01 มี.ค. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 16 มี.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 15 มี.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 18 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
(3)  ให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2563 เพื่อกันไว้เป็นทุนสำรองทั่วไป
55,600,000.- บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้น 0.45 บาท
(จากมูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1 บาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 236,249,855.55 บาท
แต่โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 18
พฤศจิกายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 78,749,951.85 บาท
จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 157,499,903.70
บาท
ทั้งนี้การจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากท
ี่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ก่อน
การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.94 
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2563
ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้แต่เป็นอัตราที่ต่ำกว่าปีก่อน 16.77%
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

(1)  อนุมัติการแต่งตั้งนายมาร์ก อนาโตล ชมิดต์ เป็นกรรมการแทนนายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ที่ถึงแก่กรรม 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล
(4)  ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คนดังนี้คือ 
(1) นายสมเกียรติ ลิมทรง (2) นายผดุง เตชะศรินทร์ (3) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ และ (4) นายอนันต์
เล้าหเรณู โดยนายสมเกียรติ ลิมทรง และนายผดุง เตชะศรินทร์ ได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบว่าจะไม่ขอรับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหลังจากครบวาระแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
จึงได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจำนวน 2 คน
ซึ่งจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้คือ (1) นายพอล ไฮนซ์
ฮูเกนโทเบลอร์ และ (2) นายอนันต์ เล้าหเรณู
(5)   อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ใหม่ดังต่อไปนี้
เดิมกำหนดไว้ดังนี้ : ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ "นายไกรสีห์ ศิริรังษี
นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ นายอนันต์ เล้าหเรณู
กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"
แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นดังนี้ : ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ 
"นายไกรสีห์ ศิริรังษี นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ นายอนันต์ เล้าหเรณู นายวันชัย โตสมบุญ
กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"
(6)  อนุมัติการแต่งตั้งนายวันชัย โตสมบุญ เป็นประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 
เมษายน 2564 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้