รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มี.ค. 2564 17:29:00
หัวข้อข่าว
การนำหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

ที่ SCO 010/2564
  
  วันที่ 1 มีนาคม 2564

เรื่อง  การนำหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมครั้งที่ 2/2564 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และมีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 26/2564 ในวันที่ 1
เมษายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกาเป็นต้นไป ณ สำนักงานบริษัทฯ อาคาร G ชั้น 2 เลขที่ 400
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระต่างๆ
นั้น
  บัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 26/2564 
และเอกสารประกอบการประชุมโดยถูกต้องครบถ้วน โดยได้นำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.metrosystems.co.th
ในหัวข้อการประชุม ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 แล้ว
และบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ในรูปแบบ QR Code ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564
ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันกำหนดรายชื่อ ณ
 วันที่ 12 มีนาคม 2564
  นอกจากนี้ 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้
าก่อนวันประชุม โดยให้ส่งคำถามมายังบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์อิเล็คโทรนิกส์ (E-mail) ที่
ir@metrosystems.co.th หรือทางไปรษณีย์ส่งถึงบริษัทระบุข้อมูลแก่เลขานุการบริษัทได้อีกช่องทางด้วย
  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


 ขอแสดงความนับถือ
  

           สุเมตตา จิตต์ศิริผล
           ( นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล )
           เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้