รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มี.ค. 2564 08:07:00
หัวข้อข่าว
แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ,แต่งตั้งกรรมการ,งดจ่ายปันผล,เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี,เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ/ข้อบังคับ,รายการเกี่ยวโยงกัน,กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
MPG
แหล่งข่าว
MPG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 25 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 19 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 18 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัท 
พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
สถานที่ประชุม                     : โรงแรม เอสซี ปาร์ค เลขที่ 474 ซอย ประดิษฐ์มนูญธรรม 
แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 25 ก.พ. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้