รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มี.ค. 2564 06:43:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 (กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 / แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม / การจ่ายปันผลประจำปี 2563)
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 17 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 16 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมชลประทีป อาคารชลประทีป ชั้น 2 เลขที่ 39/1 
หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 12 พ.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 11 พ.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.02
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.25
วันที่จ่ายปันผล                    : 25 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

4.มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน 
คือ
นายณรา  แสงสง่าศรี  ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกรรมการเพิ่มขึ้นจากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน 
โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์กฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทมีความยืดหยุ่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการ

5. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทเนื่องจาก แต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 
ท่าน
   จากเดิม "ก) กรรมการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (1)นายประทีป ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ 
ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2)นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม
ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะผูกพันบริษัท
ข)การลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารบริษัท และผูกพันบริษัท นายประทีป ทีปกรสุขเกษม
หรือนายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม หรือนางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะผูกพันบริษัท"
  เป็น "ก) กรรมการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท (1)นายประทีป ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ 
ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2)นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม
ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะผูกพันบริษัท
ข)การลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารบริษัท และผูกพันบริษัท นายประทีป ทีปกรสุขเกษม
หรือนายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม หรือนางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม หรือ นายณรา แสงสง่าศรี
คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะผูกพันบริษัท"
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้