รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มี.ค. 2564 06:38:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
TVI
แหล่งข่าว
TVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 15 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 
ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 10 พ.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 07 พ.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.20
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 25 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

(3)  มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่านได้แก่ นายชลอ เฟื่องอารมย์ นางปราณี ภาษีผล และนายถวัลย์ 
วิรานนท์
ทั้งนี้ได้รับแจ้งจากนายชลอ เฟื่องอารมย์ 
ว่าไม่ประสงค์ที่จะเป็นกรรมการต่อไปเนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือก นางปราณี ภาษีผล และนายถวัลย์ วิรานนท์
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
______________________________________________________________________

มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ข้อ 27 ข้อ 28 ข้อ 29 และข้อ 30 
ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดดังนี้
ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน  ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อที่  21. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด 
จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนน 
เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  ข้อที่ 21. 
ในการประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอน
ิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
        ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง 
ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ
ในที่ประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น
และให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่น
เดียวกันกับการประชุมคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแล
ะข้อบังคับนี้
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
      กรรมการคนหนึ่งมีเสียงในการลงคะแนน 
เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อที่ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
       การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือ
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด
จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
      ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ 
ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ
รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลา ในกรณีเช่นนี้
ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
      
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจัดประชุมและผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่จัดประชุมรั
บผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมดังกล่าว
  ข้อที่ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
       การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือ
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด
จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
      ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ 
ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ
รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลา ในกรณีเช่นนี้
ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
      
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจัดประชุมและผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่จัดประชุมรั
บผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมดังกล่าว
  ทั้งนี้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังค
ับโดยอนุโลม
และให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เ
ข้าร่วมในที่ประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

ข้อที่ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ  สถานที่  
วันเวลา     ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทรา
บเพื่ออนุมัติ  เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเป็นธรรมของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า  7  วัน
ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน  ก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า  3 วัน
  ข้อที่ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ  สถานที่  
วันเวลา     ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทรา
บเพื่ออนุมัติ  เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเป็นธรรมของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า  7  วัน
ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน  ก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่า  3 วัน โดยหากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้

ข้อที่ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น   ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  (ถ้ามี)  
มาประชุมไม่น้อยกว่า  25  คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า1 ใน  3
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะจัดเป็นองค์ประชุม
     ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด  เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง  
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้      หากว่า
การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอ   การประชุมเป็นการระงับไป
ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม  เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหญ่
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

  ข้อที่ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน 
หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  (ถ้ามี)
มาประชุมไม่น้อยกว่า  25  คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า1 ใน  3
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะจัดเป็นองค์ประชุม
      ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด  เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง  
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้      หากว่า
การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอ   การประชุมเป็นการระงับไป
ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม  เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหญ่
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อที่ 30. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้    ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน   ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  
    ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ 
โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
    การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยเว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน 
ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ
ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

  ข้อที่ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน 
หรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นค
นหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
     ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ 
โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
     การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 
คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที
่ประธานในที่ประชุมกำหนด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้