รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2564 21:46:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หลักทรัพย์
SYMC
แหล่งข่าว
SYMC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 26 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 25 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน 
กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 26 มี.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 25 มี.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.0550
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 20 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0550 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 23,851,019 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564
  อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
______________________________________________________________________


เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1)   นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ   กรรมการอิสระ
2)   นายอัครรัตน์ ณ ระนอง  กรรมการอิสระ
3)   นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร  กรรมการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้หารือกันตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ และจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ
และมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านข้างต้น
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้