รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2564 21:30:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ IR003/2021
   25 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติสำคัญดังนี้
-  แต่งตั้ง นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล เป็นกรรมการผู้จัดการ มีผลในวันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 
และลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ มีผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
-  แต่งตั้ง นายศุภรัตน์ ตั้งศรีวงศ์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ แทน นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล
โดยให้มีผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  
  ขอแสดงความนับถือ


                             (นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)
                    รองกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้