รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2564 21:29:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 21 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 12 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 11 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 
(อาคารเนชั่นฯ เดิม) ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________

ที่ IR001/2021
    25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้
1.  เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
2.  เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 
เพื่อสำรองเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ
3.  เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564
4.  เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1)  นายเกษมสันต์ วีระกุล  ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ
2)  นายประวิทย์ ตันติวศินชัย  กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3)  ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4)  นายทนง โชติสรยุทธ์  กรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5.  เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 
2564 จาก บริษัท ธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1)  นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7793 และ/หรือ
2)  นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ
3)  นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัท ธรรมนิติ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ
ทั้งนี้ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,060,000 บาท
6.  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 
ให้การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/25637.  อนุมัติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 (อาคารเนชั่นฯ เดิม) 
 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564
วาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
8.  กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 (Record date)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ


    (นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)
             รองกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้