รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2564 20:21:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
หลักทรัพย์
ASP
แหล่งข่าว
ASP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 11 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การออกหุ้นกู้
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมบริษัทชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ 
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
หมายเหตุ                      :
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
(1) รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินกิจการของบริษัท ประจำปี 2563
(2) พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(3) พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563
(4) พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
(5) รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
(6) พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน
(7) พิจารณาและอนุมัติยกเลิกมติพิเศษของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2551 และมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2553 และพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
(8) พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 11 มี.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 10 มี.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.12
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 17 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ 
สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ
่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ครั้งที่ 27
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้