รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2564 19:19:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก (ปรับปรุง)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ตล. 003/2564
   
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

 
เรื่อง  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบการดำเนินงานปี 
2563

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอคิวสแควร์ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 เวลา 10.30 น.
โดยมีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
1.  แต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก
นางสาวกุลชญา วัฒนา 
ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผล ณ วันที่
23 กุมภาพันธ์ 2564 และบริษัทฯได้แต่งตั้งนายวรวุฒิ ไหลท่วมทวีกุล ทดแทนกรรมการที่ลาออก
โดยดำรงตำแหน่งการรการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 1
เดือน ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป
 
ขอแสดงความนับถือ
 (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)     (นายไมเคิล อเลคซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอร์นันเดซ)
     กรรมการ                 กรรมการ
______________________________________________________________________

   
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้