รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2564 18:21:00
หัวข้อข่าว
การให้เช่าทรัพย์สินแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ("CPNREIT")
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
  การให้เช่าทรัพย์สินแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ("CPNREIT")
ที่ 51/2564/007  
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการให้เช่าทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้แก่ CPNREIT
ตามสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลท.") เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 และวันที่ 13
 มีนาคม 2563
จากการพิจารณาความเหมาะสมของสินทรัพย์ที่จะให้ CPNREIT เช่าเพิ่มเติม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 จึงมีมติอนุมัติให้ CPNREIT เช่าทรัพย์สินของบริษัทฯ
จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเซ็นทรัลมารีนา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการจัดการมีอำนาจในการเจรจาต่อรองและตกลงในรายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าว
ทั้งนี้ การจดทะเบียนสิทธิการให้เช่าทรัพย์สินโครงการเซ็นทรัลมารีนา และโครงการเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง 
ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดของทรัพย์สินดังนี้
โครงการเซ็นทรัลมารีนา
ผู้จำหน่ายทรัพย์สิน   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการลงทุนของ CPNREIT  1.   สิทธิการเช่า/เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ (อาคารและสิ่งปลูกสร้างบางส่วน 
โดยไม่รวมที่ดิน) ประมาณ 14 ปี โดยสิทธิการเช่าจะสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2578 อันได้แก่
พื้นที่อาคารศูนย์การค้า พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่จอดรถ
 2.   สิทธิการเช่าในงานระบบ ประมาณ 14 ปี โดยสิทธิการเช่าจะสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2578 อันได้แก่ 
ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม
ระบบบำบัดน้ำเสีย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
ซึ่งติดตั้งและใช้งานอยู่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะลงทุน รวมทั้งสิทธิใด ๆ
ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับงานระบบดังกล่าว
3.  กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ทั้งที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร
รวมทั้งอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการอาคา
รและสิ่งปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะลงทุน ซึ่งตั้ง
และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพื้นที่ของอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT
จะลงทุน หรือบนพื้นผิวของตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะลงทุน
และ/หรือบริเวณภายในพื้นที่เช่าของผู้เช่าพื้นที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT
จะลงทุน รวมทั้งสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)
แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นส่วนควบของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

โครงการเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
ผู้จำหน่ายทรัพย์สิน   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงจำนวนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ลักษณะการลงทุนของ CPNREIT  1.   สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (อาคารและสิ่งปลูกสร้างบางส่วน 
โดยไม่รวมที่ดิน) ประมาณ 21 ปี โดยสิทธิการเช่าจะสิ้นสุดในวันที่ 16 ธันวาคม 2584 อันได้แก่
พื้นที่อาคารศูนย์การค้า พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่จอดรถ
 2.   สิทธิการเช่าในงานระบบ ประมาณ 21 ปี โดยสิทธิการเช่าจะสิ้นสุดในวันที่ 16 ธันวาคม 2584 อันได้แก่ 
ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ ระบบงานวิศวกรรม
ระบบบำบัดน้ำเสีย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
ซึ่งติดตั้งและใช้งานอยู่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะลงทุน รวมทั้งสิทธิใด ๆ
ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับงานระบบดังกล่าว
3.  กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่ อุปกรณ์ตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ทั้งที่ติดตรึงตราและไม่ติดตรึงตราถาวร
รวมทั้งอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการอาคา
รและสิ่งปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะลงทุน ซึ่งตั้ง
และ/หรือติดตรึงตราอยู่บริเวณภายนอกหรือภายในพื้นที่ของอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT
จะลงทุน หรือบนพื้นผิวของตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT จะลงทุน
และ/หรือบริเวณภายในพื้นที่เช่าของผู้เช่าพื้นที่ในอาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการส่วนที่ CPNREIT
จะลงทุน รวมทั้งสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว (แล้วแต่กรณี)
แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีลักษณะเป็นส่วนควบของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
การให้เช่าทรัพย์สินแก่ CPNREIT เป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
จากการคำนวณมูลค่าของรายการตามเกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ด้วยวิธีตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนซึ่งเป็นวิธีที่มีมูลค่าของรายการสูงสุดจากทุกเกณฑ์การคำนวณที่กำหนดโดย
ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ขนาดรายการเมื่อพิจารณาจากมูลค่ารายการสูงสุดที่ CPNREIT จะลงทุนประมาณ
5,672 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.56 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ โดยในช่วง
 6 เดือนย้อนหลังบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้