รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2564 18:07:00
หัวข้อข่าว
รายงานความคืบหน้าการฝากตั๋วแลกเงิน (BE)และเงินให้กู้ยืม
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ตล. 005/2564        
 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง   รายงานความคืบหน้าการฝากตั๋วแลกเงิน (BE)และเงินให้กู้ยืม

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน) ขอรายงานการลงทุนในตั๋วแลกเงิน (BE) และเงินให้กู้ยืม  
โดยมีรายละเอียดในการลงทุนดังต่อไปนี้
ลำดับที่  ผู้ออกตั๋ว/สัญญาเงินกู้  เลขที่ตั๋ว  วันที่ออก  วันครบกำหนด  อัตราดอกเบี้ย  ยอดเงิน
1  บจก.กรุงไทยแลนด์ ดีวีลอปเม้นท์  สัญญาเงินกู้     31-มี.ค.-64  6  412,144,693.51
2  บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN025/2020  31-ธ.ค.-63  31-มี.ค.-64  6.5  420,376,984.22
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN026/2020  31-ธ.ค.-63  31-มี.ค.-64  6.5  254,646,797.01
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN027/2020  31-ธ.ค.-63  31-มี.ค.-64  6.5  59,527,822.67
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN028/2020  31-ธ.ค.-63  31-มี.ค.-64  6.5  96,579,142.41
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN029./2020  31-ธ.ค.-63  31-มี.ค.-64  6.5  85,674,592.00
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN030/2020  31-ธ.ค.-63  31-มี.ค.-64  6.5  75,296,505.00
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN031./2020  31-ธ.ค.-63  31-มี.ค.-64  6.5  69,762,134.47
   บจก. เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง พีทีอี 
แอลทีดี  PLN032./2020  31-ธ.ค.-63  31-มี.ค.-64  6.5  10,296,032.72
            1,484,304,704.01

โดยผลตอบแทนจากการฝากตั๋วแลกและเงินให้กู้ยืมเงิน ณ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
ลำดับ  บริษัท   ผลตอบแทน
1  บจก.กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเม้นท์  93,810,620.00
2  บมจ.ไทยฟิลาเท๊กซ์*  12,899,136.97
3  บมจ.วินเทจ วิศวกรรม*  16,716,725.95
4  บจ.แพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง  203,394,733.77
5  บมจ.อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค*  7,147,894.28
   รวม  333,969,110.97

*ทั้งนี้ บมจ.ไทยฟิลาเทกซ์ บมจ.วินเทจ วิศวกรรม และ บมจ.อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค 
ไม่มีภาระหนี้สินกับบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

 (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง )  (นายไมเคิล อเลคซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอร์นันเดซ)  
      กรรมการ                      กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้