รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2564 17:48:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 15 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : อาคารเอคิว สแควร์ ชั้น1 ห้องอคาดิมี 102 
ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
หมายเหตุ                      :
ที่ ตล. 003/2564
   
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

 
เรื่อง  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบการดำเนินงานปี 
2563

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอคิวสแควร์ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 เวลา 10.30 น.
โดยมีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
1.  อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 โดยมีรอบการดำเนินงานวันที่ 1 
มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2.  แต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก
นางสาวกุลชญา วัฒนา 
ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผล ณ วันที่
23 กุมภาพันธ์ 2564 และบริษัทฯได้แต่งตั้งนายวรวุฒิ ไหลท่วมทวีกุล ทดแทนกรรมการที่ลาออก
โดยดำรงตำแหน่งการรการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 1
เดือน ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
3.  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ 
อาคารเอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน) ชั้น 1 ห้องอคาดีมี เลขที่ 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
4.  กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2564 (Record 
date)
5.  กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้
5.1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563
5.2  รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
5.3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
5.4  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2563
5.5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือนายอวยชขัย กุลทิพย์มนตรี 
และ นายสิทธิเวทย์ จิวสิทธิประไพ ตามมาตร 71 วรรค2 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535
กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 ใน 3 ของทุกปี ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน
ดังนั้นจะต้องแต่งตั้งกรรมการอีกหนึ่งท่านก่อนครบกำหนดตามวาระ โดยใช้วิธีจัดฉลากคือ นายสุทัศน์
จันกิ่งทอง รวมกับกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน รวมเป็นจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.  นายอวยชัย กุลทิพทย์มนตรี    ครบกำหนดเมษายน 2564
2.  นายสิทธิเวทย์ จิวสิทธิประไพ    ครบกำหนดเมษายน 2564
3.  นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง        ครบกำหนดเมษายน 2565
โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 
ท่านมีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป จึงเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1.  นายอวยชัย กุลทิพทย์มนตรี    
2.  นายสิทธิเวทย์ จิวสิทธิประไพ
3.  นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง        
  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน 
มีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป จึงเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ลำดับ  กรรมการ  วันที่แต่งตั้ง  ครบกำหนดวาระ 3 ปี  ตำแหน่ง
1  นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี  30-เม.ย.64  เม.ย.-67  กรรมการและประธานกรรมการบริษัท
2  นายสิทธิเวทย์ จิวสิทธิประไพ  30-เม.ย.64  เม.ย.-67  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3  นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง  30-เม.ย.64  เม.ย.-67  กรรมการบริหาร

5.6  พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและพิจารณาสรรหากรรมการประจำปี
 2564 มีจำนวนไม่เกิน 3.5 ล้านบาท
5.7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
รายชื่อผู้สอบบัญชีบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอคิว เอสเตท 
จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อยมีรายชื่อดังนี้
1.  นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา     ทะเบียน 3675 และ/หรือ
2.  นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต    ทะเบียน 4713 และ/หรือ
3.  นายมงคล เหล่าวรพงศ์      ทะเบียน 4722 และ/หรือ
4.  นายจิโรจ ศิริโรโรจน์      ทะเบียน 5113 และ/หรือ
5.  นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยธยา    ทะเบียน 5897 และ/หรือ
6.  น.ส.กรรณิการ์ วิภานุรัตน์      ทะเบียน 7305 และ/หรือ
7.  นางสาว กชมน ซุ่นห้วน      ทะเบียน 11536
จึงเสนอชื่อผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ผู้สอบบัญชีของบริษัท กรินทร์ ออดิท ทั้ง 7 ท่านไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท 
,บริษัทย่อย, ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(เริ่มสอบบัญชีฯ ปี 2559-2563 รวม 5ปี)
ค่าสอบปี2564 บริษัทเอคิวเอสเตท จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย จำนวน 6,475,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 
จำนวน 175,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.79 (ค่าสอบปี 2563 จำนวน 6,300,000 บาท)
5.8  วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)  


จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป
 
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง) (นายไมเคิล อเลคซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอร์นันเดซ)
        กรรมการ                    กรรมการ
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2564
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
หมายเหตุ                      :
พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้