รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2564 17:33:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หลักทรัพย์
BGRIM
แหล่งข่าว
BGRIM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 22 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 12 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 11 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : การจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 12 มี.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 11 มี.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 2.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 11 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3
ท่าน ได้แก่ (1) นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (2) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล และ (3) นางเกตุวลี นภาศัพท์
อย่างไรก็ดี นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
ได้แจ้งว่าไม่ประสงค์จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น
จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระสองท่าน ได้แก่ (1) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล และ (2)
นางเกตุวลี นภาศัพท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้แต่งตั้ง นายเฟลิกซ์
ดนัย ลิงค์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นอกจากนี้
เห็นชอบการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 9 ท่าน เป็น 10
ท่าน และเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ นายปกรณ์ ทวีสิน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้